معرفی کارگروه غارشناسی


درکشور  ما بیش از یک هزار غار طبیعی وجود دارد که بسیاری آنها پس از میلیونها سال شکل گرفته و با جلوه های کم نظیر و ویژگیهای اکولوژیکی خاص در شمار میراثهای طبیعی ارزشمندمحسوب می گردند وواجد ارزش های زیر هستند:

 - محیط زیستی وتنوع زیستی

-زمین شناسی

- تاریخی  وفرهنگی

-باستان شناسی

-طبیعت گردی

-ورزشی وغارنوردی

لذا حفاظت از این گنجینه های با ارزش و سرمایه های ملی رو به تخریب امری مهم و حیاتی بوده به طوری که برای حفاظت و حراست از غارها و جلوگیری از آسیب و نابودی آنها در بسیاری از کشورهای جهان قوانینی وضع شده است تا آثار طبیعی و تاریخی و میراث فرهنگی موجود در آنها از خرابی و دستبرد محفوظ بماند. این موضوع در کشور ما نیز در قالب آیین نامه ها ودستورالعمل های متعدد پیش بینی شده که سابقه ان به حدود 25 سال گذشته   می رسد.

هیئت محترم وزیران به منظور دستیابی به یک مدیریت جامع و مطلوب و فراهم نمودن زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی جهت شناسایی، حفاظت و بهره مندی پایدار از غارهای کشورو به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی در قالب مصوبه شماره 31561/ت27065ه  مورخ 7/12/81خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تشکیل کارگروه غارشناسی ایران را به محوریت سازمان حفاظت محیط زیست مورد تاکید قرار داده و متعاقبا در تاریخ 22/1/89 آیین نامه مدیریت،حفاظت وبهره برداری از غارها ی کشور را تصویب  وطی شماره 17792/38766  ابلاغ نمود.در آیین نامه مذکور وظایف ومسئولیت های زیر به کارگروه  غارشناسی  که دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی شده  محول شده است:

-        شناسایی غارها

-        مطالعه غارها

-        حفاظت از غارهای در معرض تخریب وتهدید

-        مدیریت بهره برداری  پایدار از غارها

-        شناسایی وپیگیری ثبت ملی وبین المللی غارهای واجد ارزش

-        -تنظیم وتصویب دستورالعمل ها
 
دکتر عبدالکریم قریب بنیانگذار کارگروه غارشناسی


دکتراحمد نخلی پیشکسوت غارشناسی